Thursday, June 08, 2006

FIESTA 2006This coming June 12-13, 2006 will be the 423rd Parish Pintakasi of Saint Anthony of Padua Parish Iriga City. We are inviting all devotees and friends to come and celebrate with us this joyous occasion of thanksgiving to our Lord for his manifold blessings he has bestowed to our community. Archbishop Leonardo Legaspi will preside the 7:30 morning mass and Bishop Jose Rojas will celebrate the 9 am mass and will will administer the sacrament of confirmation.

Come one. Come all.

Friday, June 02, 2006

MORE PICTURES- ON GOING RENOVATIONTuesday, March 28, 2006

ON-GOING RENOVATION
Here are the latest uploaded pictures of the on-going renovation of the Parish church. We would like to extend our gratitude to all the donors and parishioners of Saint Anthony of Padua. May the Good Lord reward you His choicest blessings.

Wednesday, March 08, 2006

PARISH YOUTH NIGHT 2006

Tiripon ku mga hobenes ta sadi parokya, dakul su mga nag-iyan galin sa manlain-lain na eskwelahan. Ginibo palan ini sa USANT FORUM, agku talk show, taize saka mga presentations su mga hoben, may nagkanta, nagbayle, nagpabayad ku mga talents nira. Pag maray a formation ka mga youth talaga agku kasiguradohan a simban. The presence of the youth ushers a new spring time in the church.

Saturday, February 11, 2006

TINAGBA 2006

nganing makabayad kamo sa mga retarato ko tinagba ngowan ta taon bisitahon a blog na ini: www.santigwar.blogspot.com

Sunday, January 29, 2006

PATRON TA


Amu di si San Antonio de padua, patron ta sadi Iriga, pamusong santo ta bistado sadi kinaban. Mas midbid iya lalo na kun agko nauudang mga bagay, iya aayatan sa tabang.

Amu di halipot na pangadyi kanya:

Prayer to Saint Anthony the Wonder-Worker
Saint Anthony, perfect imitator of Jesus, who received from God the special power of restoring lost things, grant that I may find {mention your petition} which has been lost. As least restore to me peace adn tranquility of mind, the loss of which has afflicted me even more than my material loss. To this favor I ask another of you: that I may always remain in possession of the true good that is God.Let me rather lose all things than lose God, my supreme good. Let me never suffer the loss of my greatest treasure, eternal life with God. Amen.

BAGONG BLOG NI SAN ANTONIO


Mga Kanguran, mga taga-sadi saka taga siton, amo di blog kadi simban ta sadi sentro. Sadi dakulung simban ni San Antonio de padua. Sadi ninyo mababayad a uno man na bareta na nagyayari sadi kanatung parokya. Usad adi sa paagi tanganing mas lalo tang mapakinabangan a pagrikas ka teknolohiya saka komunikasyon. Usad adi sa paagi tanganing mas luyap tang maibareta saka mapaghiniras-hiras a pagpayaba kanato ni Amang Diyos sa tabang ka kanatong mahal na patron na si San Antonio de padua. tabang man adi sa gusto makabayad ka nangyayaring pagayon sagkod pakarhay ka kanatong simban. Ibareta ninyo di sadto mga ngud tang nasa hararayong lugar, sa luwas kadi Pilipinas, tanganing minsan sira harayo pirmi sirang konektado kanatu. Nagpapangadyi kami na sa maabot na alduw mas lalo di namung mapapagayon, mapapakaray.